• Kwaliteitsproducten, optimale service!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN : DEN HARTOG BV
HOOFDSTUK 1 (ALGEMEEN)
Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, voor zover niet uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Den Hartog: Den Hartog B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden,
gevestigd te Groot-Ammers, ingeschreven in het Handelsregister onder
KvK-nummer 23044979, in deze algemene voorwaarden ook wel
aangeduid als ‘aannemer’, ‘opdrachtnemer’ en ‘verkoper’;
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Den Hartog een
overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, in deze algemene
voorwaarden ook wel aangeduid als ‘opdrachtgever’ ;
3. Overeenkomst: iedere tussen Den Hartog en de wederpartij tot stand
gekomen overeenkomst;
4. Werk(zaamheden): het totaal van de tussen de opdrachtnemer en de
opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de
opdrachtnemer geleverde zaken.
Artikel 2 Algemeen
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op elk aanbod van Den Hartog en iedere tot stand gekomen
overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen;
2.2 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op eerste
verzoek aan een ieder verstrekt of verzonden;
2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de
wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen. Indien en voor zover de algemene
voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat
indien en voor zover bepalingen in deze algemene voorwaarden met
die van de wederpartij strijdig zijn, de bepalingen in de onderhavige
algemene voorwaarden prevaleren;
2.4 Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van
deze algemene voorwaarden laat de geldigheid en de toepasselijkheid
van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. het vernietigde beding een
vervangende regeling treffen. Daarbij wordt zoveel mogelijk de aard
en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.5 Indien Den Hartog met de wederpartij meer dan eenmaal
overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten
steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al
dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1 Alle gedagtekende aanbiedingen van Den Hartog, in welke vorm ook,
zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
genoemd;
3.2 Overeenkomsten waarbij Den Hartog partij is, gelden als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe
opgemaakte overeenkomst, dan wel;
b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke
aanvaarding door wederpartij van een door Den Hartog gedaan
aanbod;
c) bij gebreke van het bepaalde in a en b, door het feitelijk
uitvoering geven aan de overeenkomst, zoals het afleveren en/
of installeren van de goederen en/of de apparatuur of het
aanvangen van de werkzaamheden;
3.3 Elk aanbod van Den Hartog en elke overeenkomst door een
personeelslid, tussenpersoon of vertegenwoordiger gedaan c.q.
gesloten, bindt Den Hartog niet eerder dan nadat deze door hem op
rechtsgeldige wijze, schriftelijk is bevestigd;
3.4 De factuur wordt geacht de overeenkomst en de door wederpartij
verschuldigde bedragen juist en volledig weer te geven - ook bij
mondelinge overeenkomsten c.q. meerwerkovereenkomsten.
3.5 Indien de wederpartij de overeenkomst namens of voor rekening van
een ander natuurlijk of rechtspersoon sluit, verklaart hij - door
ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn.
Wederpartij is naast deze andere (rechts)persoon hoofdelijk
aansprakelijk voor
alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
3.6 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes van Den Hartog
zijn in euro's, exclusief BTW en andere heffingen of leges van
overheidswege, alsmede exclusief transport-, afvoer-, ruimings-,
stortings-, en vernietigingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld;
3.7 Prijzen zijn soms mede gebaseerd op basis van de door de
wederpartij aangeleverde gegevens. Als deze gegevens onjuist
blijken, dan is Den Hartog te allen tijde gerechtigd eventuele extra
kosten in rekening te brengen voor zover zulks in verband met de
uitvoering van de overeenkomst redelijk of geboden is.
3.8 Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal de prijs worden
vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of delen daarvan. De
prijs van de zaken wordt bepaald aan de hand van de door Den
Hartog vastgestelde prijzen op de datum van totstandkoming van de
overeenkomst en bij gebreke daarvan, aan de hand van de op de
datum van totstandkoming van de overeenkomst geldende brutoprijzen.
Uurprijzen worden berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven van Den Hartog, geldende voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend
uurtarief is overeengekomen;
3.9 Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van
Den Hartog , is Den Hartog daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Den Hartog anders aangeeft;
3.10 Den Hartog behoudt zich het recht voor om orders en opdrachten
zonder opgaaf van redenen te weigeren;
3.11 Elke overeenkomst wordt van de zijde van Den Hartog aangegaan
onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend
ter beoordeling van Den Hartog - voldoende kredietwaardig blijkt
voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.12 Den Hartog is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst,
alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen
dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal
worden.
3.13 Een samengestelde prijsopgave verplicht Den Hartog niet tot
nakoming van een deel van het in dat aanbod vermelde tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen van Den
Hartog gelden, behoudens het bepaalde in artikel 2.5, niet voor
vervolgovereenkomsten.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 In het geval Den Hartog reparatie-, onderhouds- of installatiewerk ten
behoeve van bestaande, dan wel nieuwe installaties verricht voor de
wederpartij, gelden de navolgende bepalingen;
4.2 Den Hartog zal de overeenkomst overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap
uitvoeren. De opdracht omvat het werk, zoals dit in het aanbod van
Den Hartog of anderszins is beschreven. Den Hartog voert dit werk uit
conform de op het moment van uitvoering geldende richtlijnen en
voorschriften.
4.3 Den Hartog stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast,
voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen;
4.4 Den Hartog heeft het recht (delen van) de werkzaamheden te laten
verrichten door derden;
4.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt de wederpartij
zorg voor de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en
toewijzingen. Indien tijdens het werk de noodzaak blijkt voor een
andere dan de overeengekomen uitvoering, dan is Den Hartog
gerechtigd extra kosten in rekening te brengen overeenkomstig de op
dat moment gebruikelijk door Den Hartog gehanteerde tarieven.
Indien Den Hartog zorgdraagt voor de vereiste vergunningen,
aanvaardt Den Hartog de opdracht onder voorbehoud dat voor het
werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, verleend
zullen worden.
4.6 Indien de wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de
uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft
voorbehouden, is de wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige
aanvoer c.q. niet tijdige uitvoering daarvan;
4.7 De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de door derden uit te
voeren werkzaamheden die niet tot de overeenkomst met Den
Hartog behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
uitvoering van het werk van Den Hartog daardoor geen vertraging
ondervindt;
4.8 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en
goedkeuringen, waarvan Den Hartog aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan Den Hartog worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van
de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig
aan Den Hartog zijn verstrekt, heeft Den Hartog het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke door
Den Hartog gehanteerde tarieven aan de wederpartij in rekening te
brengen;
4.9 Den Hartog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat Den Hartog is uitgegaan van door wederpartij verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Den Hartog bij het aangaan van de overeenkomst
kenbaar behoorde te zijn;
4.10 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden
uitgevoerd, kan Den Hartog de uitvoering van die onderdelen die tot
een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd;
4.11 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd
door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de
daaruit voor Den Hartog voortvloeiende schade en kosten door de
wederpartij te worden vergoed;
4.12 In verband met de voortgang van de uit te voeren werkzaamheden
dient de wederpartij aanwezig te zijn bij alle (bouw)vergaderingen
die direct of indirect betrekking hebben op de uit te voeren
werkzaamheden, zodat adequaat de voortgang kan worden bewaakt;
4.13 Het door de wederpartij beschikbaar gestelde materieel dient te
voldoen aan de wettelijke en door de arbeidsinspectie gestelde
veiligheidsvoorschriften;
· De wederpartij draagt tijdig en op haar kosten, tenzij anders
overeengekomen, jegens Den Hartog zorg voor:
beschikbaarheid en bereikbaarheid van het terrein waarin of
waarop het werk moet worden uitgevoerd en voor zover
nodig die van omliggende terreinen;
· voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer
van materialen en hulpmiddelen van en naar de opslagplaats
en het werk, horizontaal en verticaal transport op de
bouwplaats daaronder begrepen.
· aansluitmogelijkheden voor elektrische machines,
verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
· aanwezigheid van brandstoffen en hulpmaterialen, zoals
verlichting, verwarming, gas en water;
· verlichting van het bouwterrein;
· tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen;
· de nakoming van noodzakelijke verkeersmaatregelen;
· verwijderen van obstakels die de uitvoering van de
werkzaamheden beïnvloeden;
· afdoende veiligheidsmaatregelen ; -orde en
veiligheid op het werk, het werkterrein en de
gebouwen waarin de werkzaamheden worden
verricht;
· schaftruimten en sanitaire voorzieningen;
· eventuele noodzakelijke vergunningen van overheidswege;
· eventuele toestemming van omwonende en omliggende
bedrijven voor de uitvoering van de werkzaamheden;
4.15 De volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen behoren
niet tot de verplichtingen van Den Hartog, tenzij dat uitdrukkelijk
schriftelijk is bedongen:
het voor de oplevering in gebruik stellen en/of houden van de
installaties ten gerieve van de wederpartij;
· in geval volgens de opdracht reeds aanwezige tanks of
leidingen verwijderd moeten worden, het ledigen,
verwijderen en/of afvoeren van het daarin nog aanwezige
restproduct/sludge;.
· in geval verontreinigde grond wordt aangetroffen; het
ontgraven, transporteren, bewaren en/of reinigen;
4.16 De wederpartij vrijwaart Den Hartog van eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is.
4.17 De wederpartij is verplicht door Den Hartog opgeleverde installaties
te gebruiken in overeenstemming met de bestemming en met het
gestelde in de op het moment van uitvoering geldende richtlijnen en
voorschriften.
4.18 Den Hartog dient in de gelegenheid gesteld te worden de door
wederpartij gegeven opdrachten uit te voeren op normale werkdagen
en onder normale omstandigheden op door Den Hartog aan te geven
tijdstippen. Als Den Hartog buiten de normale werkdagen de
opdracht wil uitvoeren, dan dient wederpartij Den Hartog hiertoe in
staat te stellen.
Artikel 5 Levering & oplevering
5.1 Indien Den Hartog een termijn voor oplevering c.q. levering heeft
opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd of
leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding
van een termijn dient wederpartij Den Hartog schriftelijk in gebreke
te stellen en Den Hartog een redelijke termijn te gunnen om alsnog
tot nakoming te kunnen overgaan;
5.2 Indien Den Hartog het werk uitvoert, geschiedt levering van
materialen, zaken en diensten op de locatie waar Den Hartog het
werk zal uitvoeren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
5.3 Indien Den Hartog gegevens behoeft van de wederpartij in het kader
van uitvoering van de overeenkomst, vangen (op)leveringstermijnen
niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze informatie aan Den
Hartog ter beschikking heeft gesteld;
levering van zaken
5.4 Tenzij Den Hartog het werk uitvoert, geschiedt levering van zaken af
adres van Den Hartog.
5.5 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat
Den Hartog deze bij haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het
moment waarop deze haar volgens de overeenkomst ter beschikking
worden gesteld;
5.6 Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, dan is Den Hartog gerechtigd de zaken op te slaan voor
rekening en risico van wederpartij;
5.7 Indien de zaken worden bezorgd, is Den Hartog gerechtigd eventuele
bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders
zijn overeengekomen;
5.8 Indien levering op afroep binnen een zekere tijd is bedongen, is
wederpartij verplicht elke maand, te rekenen vanaf de datum van de
bevestiging der koop, een evenredig deel af te nemen;
5.9 Den Hartog behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te
leveren;
5.10 In geval van distributie van olieproducten van overheidswege, is Den
Hartog bevoegd elke overeengekomen hoeveelheid te beperken of op
te schorten in de mate welke redelijk is;
5.11 In geval van vertraging in het vervoer van welke aard ook, onder meer
door ijsgang en gladde, opgebroken of beschadigde wegen, waardoor
kosten ontstaan welke niet bij het sluiten der overeenkomst waren te
voorzien, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij,
onverminderd de bevoegdheden van Den Hartog als bedoeld in het
artikel “opschorting en ontbinding” van deze algemene voorwaarden;
5.12 In die gevallen waarin de zaken niet eerst individualiseerbaar blijken
na aflevering aan het adres van de betrokken wederpartij, is het risico
voor verkochte zaken voor de wederpartij zodra de zaak aanwezig is
ter plaatse waar de belading plaatsvindt van het door Den Hartog te
kiezen transportmiddel, waarmee het verkochte naar wederpartij
wordt vervoerd. Deze plaats geldt alsdan als plaats van levering.
Indien leveringen via de geijkte meter plaatsvinden, dan is de
hoeveelheid volgens de hiermee verbonden
ticketprinter/meterstanden bepalend voor de overeengekomen,
geleverde en te factureren hoeveelheid. De wederpartij is gehouden
de overeengekomen hoeveelheid in ontvangst te nemen;
5.13 In de boven aangeduide gevallen waarin het risico voor het gekochte
ook tijdens het transport voor rekening van Den Hartog komt, is zij
tegenover de wederpartij tot geen hoger bedrag aansprakelijk dan
door haar transportverzekering ter zake aan haar wordt uitgekeerd.
opneming en oplevering
5.14 Indien de termijn waarbinnen het werk zal worden voltooid is
uitgedrukt in dagen, wordt onder dag verstaan een werkdag, niet
zijnde een weekend-, rust- of nationale feestdag. Dagen waarop Den
Hartog vanwege onwerkbaar weer geen werkzaamheden kan
uitvoeren, worden niet onder werkdagen gerekend. Het werk zal
steeds op een werkdag worden opgenomen. Valt de opneming niet
op een werkdag, dan geldt de eerstvolgende werkdag als de
overeengekomen dag van opname;
5.15 Een redelijke termijn vóór de dag waarop het werk naar mening van
Den Hartog voltooid zal zijn, nodigt Den Hartog de wederpartij - bij
voorkeur schriftelijk - uit om tot opneming van het werk over te gaan.
De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats
door de wederpartij in aanwezigheid van Den Hartog en strekt ertoe
te constateren of Den Hartog aan haar verplichtingen heeft voldaan;
5.16 Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan Den
Hartog schriftelijk medegedeeld, hetzij door ondertekening van het
proces-verbaal van opneming direct na opneming, hetzij uiterlijk
binnen vijf dagen na de opneming, of het werk al dan niet is
goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel
aanwezige kleine gebreken als omschreven in de volgende leden, in
het laatste geval met vermelding van de gebreken, die reden voor
onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd,
dan wordt als de dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de
desbetreffende mededeling aan wederpartij is verzonden;
5.17 Wordt niet binnen vijf dagen na de opneming een schriftelijke
mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan Den Hartog
verzonden, dan wordt het werk geacht op de vijfde dag na de
opneming te zijn goedgekeurd;
5.18 Geschiedt de opneming niet binnen vijf dagen na de door Den Hartog
voorgestelde dag, dan kan Den Hartog schriftelijk een nieuwe
aanvraag tot de wederpartij richten, met het verzoek het werk binnen
vijf dagen op te nemen. Voldoet wederpartij niet aan dit verzoek, dan
wordt het werk geacht op de vijfde dag na de als eerst door Den
Hartog voorgestelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet wederpartij
wel aan dit verzoek, dan vinden de vorige twee leden
overeenkomstige toepassing;
5.19 Het werk wordt in elk geval geacht te zijn goedgekeurd indien en voor
zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming
van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring
van het werk of van het desbetreffende gedeelte;
5.20 Het werk wordt eveneens geacht te zijn goedgekeurd indien Den
Hartog de laatste termijn in rekening brengt middels een factuur en
wederpartij niet binnen een tijdsbestek van 14 dagen na het
verzenden van deze factuur aangeeft dat hij het werk niet goedkeurt;
5.21 Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn als bedoeld in
art. 5.24 kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding
van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming
niet in de weg staan;
5.22 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van
goedkeuring, vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige
toepassing;
5.23 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het
overeenkomstig de voorgaande leden is of geacht wordt te zijn
goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn
goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd;
5.24 Den Hartog is verplicht eventuele kleine gebreken die geen reden tot
onthouding van goedkeuring zijn, zo spoedig mogelijk te herstellen.
De onderhoudstermijn beloopt 14 dagen en gaat in onmiddellijk na
de dag waarop het werk overeenkomstig het voorgaande lid als
opgeleverd wordt beschouwd;
5.25 Den Hartog is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij
hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering geen
zelfstandige waarde toekomt;
Artikel 6 Wijziging van uitvoering / de overeenkomst
6.1 Indien Den Hartog tijdens uitvoering van de werkzaamheden een
mondelinge meerwerk of wijziging in de opdracht ontvangt van de
wederpartij of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van de
wederpartij die op het werk aanwezig is en de wederpartij heeft na
uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd, althans niet
geprotesteerd ten tijde van de uitvoering van het meerwerk, geldt dat
het meerwerk of de wijziging op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij
is geschied tegen de door Den Hartog gehanteerde prijzen en
tarieven;
6.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor
een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om
de overeengekomen werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen,
zal Den Hartog deze extra werkzaamheden in rekening brengen bij de
wederpartij conform de door haar gebruikelijk gehanteerde tarieven.
Dit geldt ook voor wijzigingen van overheidsvoorschriften en –beleid;
6.3 Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Den Hartog zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte stellen;
6.4 Den Hartog mag prijsstijgingen doorberekenen aan de wederpartij,
indien zich tussen het moment van de aanbieding van Den Hartog en
uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan
doordat kostprijsbepalende factoren, zoals vracht- en/of
douanetarieven, sociale lasten, stortingskosten, (omzet)belasting,
leges, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of
verpakkingsmateriaal, zijn gestegen;
6.5 Indien de marktsituatie dan wel de prijsbeweging op de markt voor
aardolieproducten hiertoe naar oordeel van Den Hartog
redelijkerwijze aanleiding geeft, is zij bevoegd overeengekomen
prijzen en/of kortingsafspraken eenzijdig te herzien;
6.6 Indien Den Hartog voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe
adviezen, tekeningen, berekeningen, modellen e.d. moet maken, zal
Den Hartog de hieraan verbonden kosten aan wederpartij extra in
rekening brengen.
Artikel 7 Meer- en minderwerk, stelposten
7.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
· In geval van wijzigingen in de overeenkomst, dan wel
in de voorwaarden van uitvoering;
· In geval van afwijkingen van de bedragen van de
stelposten;
· In geval van afwijkingen van verrekenbare
hoeveelheden.
7.2 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag
van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft,
heeft Den Hartog recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil
van die totalen. Den Hartog heeft te allen tijde het recht, in plaats van
dit gefixeerde bedrag, de schade te vorderen die zij heeft geleden
doordat slechts een deel van de overeengekomen opdracht is
uitgevoerd;
7.3 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de
aanneemsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
a) het aanschaffen van materialen, hetzij;
b) het aanschaffen van materialen en verwerken daarvan,
hetzij;
c) het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van
de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en
welke door wederpartij nader moeten worden ingevuld;
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld
waarop deze betrekking heeft;
7.4 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen
van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de
aanneemsom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend.
De kosten van verwerking zullen echter wel worden verrekend ten
laste van de stelpost, voor zover deze kosten door de invulling die aan
de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan waarmee wederpartij
redelijkerwijs rekening heeft moeten houden;
7.5 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van
bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van
verwerking niet in de aanneemsom begrepen en
worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend;
7.6 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn
opgenomen en deze
hoeveelheden te hoog of te laag blijken, zal verrekening plaatsvinden
van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.
Artikel 8 Reclames
8.1 Den Hartog dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te
controleren. Den Hartog dient de mogelijkheid geboden te worden
een eventueel gebrek in de uitvoering of de levering te herstellen. De
wederpartij blijft echter verplicht tot de tijdige betaling van de
overeengekomen prijs ;
8.2 Reclames ten aanzien van facturen dienen schriftelijk te worden
ingediend en wel binnen 30 dagen na factuurdatum;
8.3 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt de
wederpartij geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben
goedgekeurd;
8.4 Bij onterechte reclamaties staat het Den Hartog vrij de kosten van
onderzoek in rekening te brengen bij de wederpartij;
reclames bij geleverde zaken
8.5 De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van
(af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij
onder meer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het
geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
Gebreken en afwijkingen dienen op de pakbon / factuur te worden
aangetekend en schriftelijk binnen 48 uur aan verkoper te worden
gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk
te zijn;
8.6 Eventuele tekortkomingen die niet ten tijde van (af)levering
geconstateerd kunnen worden, dienen binnen 5 werkdagen na
levering schriftelijk aan de verkoper te worden
gemeld, althans uiterlijk binnen twee werkdagen na ontdekking van
enige tekortkoming, althans binnen twee werkdagen na het
redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan;
8.7 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het
oordeel van Den Hartog juist zijn, zal Den Hartog naar haar keuze
nieuwe zaken leveren, dan wel de gebreken herstellen, dan wel de
zaken terugnemen onder creditering van de koopprijs;
reclames bij werken
8.8 Niet zichtbare tekortkomingen, welke niet tijdens de opneming waren
te constateren, behoren binnen 1 maand na oplevering, althans
uiterlijk binnen 3 dagen na ontdekking, althans binne 3 dagen na het
redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk te worden
gemeld;
8.9 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden niet meer
mogelijk of zinvol is, zal Den Hartog slechts aansprakelijk zijn binnen
de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid”
bepaalde;
8.10 Indien herstel tot onevenredig nadeel voor Den Hartog zal leiden, is
Den Hartog niet tot herstel gehouden maar zal zij een passende
vergoeding aan wederpartij voldoen;
8.11 Na het verstrijken van opgemelde termijnen wordt de wederpartij
geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben
goedgekeurd;
Artikel 9 Annulering
9.1 Annulering van de overeenkomst dient bij aangetekend schrijven te
geschieden;
9.2 Annulering kan alleen plaatsvinden voordat Den Hartog met de
uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Onder uitvoering wordt
mede verstaan het aangaan van overeenkomsten met derden met
betrekking tot inkopen van zaken, het inhuren van personen en
diensten en het inplannen van eigen personeel;
9.3 Indien de wederpartij de overeenkomst annuleert, is de wederpartij
gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage
van de overeengekomen prijs als annuleringskosten aan Den Hartog
te betalen, onverminderd het recht van Den Hartog op volledige
schadevergoeding, inclusief gederfde winst;
· Bij annulering tot 6 weken vóór aanvang uitvoering
overeenkomst: 20%;
· Bij annulering tot 4 weken vóór aanvang uitvoering
overeenkomst: 25%;
· Bij annulering tot 2 weken vóór aanvang uitvoering
overeenkomst: 30%;
· Bij annulering minder dan 2 weken vóór aanvang
uitvoering overeenkomst: 40%;
9.4 Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt Den
Hartog naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te
gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Den Hartog dient
daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden
zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst;
9.5 Indien de wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds
door Den Hartog aangeschafte zaken zoals materialen e.d., al dan niet
be- of verwerkt, is de wederpartij gehouden alle hieruit
voortvloeiende kosten en schaden aan Den Hartog te voldoen.
Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Den Hartog is onder meer bevoegd de nakoming van de
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien/voor zover:
· wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
· na het sluiten van de overeenkomst Den Hartog ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet,
niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
· er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij
slechts gedeeltelijk, niet tijdig, niet volledig of niet
behoorlijk zal nakomen. De opschorting is slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming dit
rechtvaardigt of indien wederpartij bij het sluiten van
de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de
bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening
daardoor onredelijk is vertraagd;
10.2 Voorts is Den Hartog bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te (doen) ontbinden, indien en voor zover zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer van Den Hartog kan worden gevergd, dan wel
indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Den Hartog kan worden verwacht;
10.3 Indien en voor zover de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de
vorderingen van Den Hartog op de wederpartij onmiddellijk
opeisbaar.
10.4 Indien Den Hartog de nakoming van de verplichtingen opschort of de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en overeenkomst, waaronder het recht op
schadevergoeding.
Artikel 11 Overmacht
11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit
de overeenkomst, indien en voor zover zij daartoe gehinderd worden
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove
schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor hun rekening komt;
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede
verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,
waarop Den Hartog geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Den Hartog niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Den Hartog, ziekte van haar
personeel, tekort aan personeel, verkeersopstoppingen, ongevallen,
stroom-, computerstoringen, brand, diefstal, overheidsmaatregelen,
slechte weersomstandigheden, gebrek aan grondstoffen en te late
leveringen door de leveranciers van Den Hartog worden daaronder
begrepen;
11.3 Den Hartog heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt
nadat Den Hartog haar verbintenis had moeten nakomen;
11.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt
de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij;
11.5 Voor zoveel Den Hartog ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Den Hartog gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden
deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door Den Hartog geleverde materialen en andere zaken, hetzij
verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van Den Hartog totdat
de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Den Hartog gesloten
overeenkomsten is nagekomen;
12.2 De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-,
ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. De door de
verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van
voormelde zaken en komen toe aan Den Hartog;
12.3 De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze
te bezwaren;
12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, is de wederpartij verplicht Den Hartog zo snel mogelijk
daarvan op de hoogte te stellen;
12.5 Voor het geval dat Den Hartog haar in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Den Hartog
of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden
waar de eigendommen van Den Hartog zich bevinden en die zaken
mee terug te nemen.
Artikel 13 Garantie
13.1 Garanties gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen;
13.2 Indien de te leveren zaken en materialen niet voldoen aan de
uitdrukkelijk overeengekomen garantie, zal Den Hartog de zaak
binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke
kennisgeving ter zake het gebrek, naar keuze van Den Hartog,
vervangen of zorgdragen voor herstel. De wederpartij dient Den
Hartog te allen tijde in de gelegenheid te stellen gerezen problemen
op te lossen en hem een redelijke termijn te gunnen;
13.3 De genoemde garantie geldt alleen voor materiaal- en
fabricagefouten en geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als
gevolg van onoordeelkundig, onjuist of oneigenlijk gebruik of
ondeugdelijk onderhoud of wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van Den Hartog, wederpartij of derden wijzigingen
hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of
deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet
bestemd is;
13.4 Indien door Den Hartog garantie is verstrekt op een zaak die door een
derde is geproduceerd, is deze garantie beperkt tot de garantie die
door deze derde wordt gegeven en gaat de verplichting voor Den
Hartog niet verder dan het claimen van garantie bij de producent en
al het nodige te doen om honorering van de claim te bewerkstelligen;
13.5 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet
op loon, uren of bijkomende kosten. Deze komen voor rekening van
wederpartij;
13.6 Kosten die zien op het bereiken van de zaak die onder garantie valt,
zoals hak- en breekwerkzaamheden zijn voor rekening van
wederpartij. Hetzelfde geldt voor de kosten van afwerking na herstel
van de zaak die onder garantie valt;
13.7 Na de oplevering garandeert Den Hartog de goede werking alsmede
de deugdelijkheid van de installatie tot drie maanden nadien, ervan
uitgaande dat wederpartij volledig voldoet, c.q. heeft voldaan aan alle
verplichtingen jegens Den Hartog. Na afloop van die garantietermijn
rust op Den Hartog ter zake generlei aansprakelijkheid meer;
13.8 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de
door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep
doen op deze garantiebepaling.
Artikel 14 Modellen/monster
14.1 Is aan wederpartij een model, monster of afbeelding getoond of
verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn
getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden,
tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal
overeenstemmen;
14.2 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen
getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als
aanduiding gegeven;
14.3 Worden in de overeenkomst oppervlakten of andere afmetingen en
aanduidingen
vermeld en blijken deze in het werk hoger c.q. groter te zijn, dan staat
het Den Hartog vrij deze extra hoeveelheden in rekening te brengen
bij de wederpartij. Oppervlakten worden op nul decimalen afgeronde
eenheden (naar boven afgerond) vastgesteld.
Sparingen worden in de oppervlakte meegenomen en worden niet
verrekend.
Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Den Hartog is niet aansprakelijk voor eventuele schade
voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst;
15.2 Indien Den Hartog desondanks aansprakelijk is voor enige schade, is
die aansprakelijkheid, onverminderd het bepaalde in het overige van
deze algemene voorwaarden, beperkt tot maximaal dat deel van het
factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering
van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van den Hartog
betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot
maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door
de assuradeur van Den Hartog, op basis van de omstandigheden van
het geval, daadwerkelijk daarvoor te verstrekken uitkering;
15.3 Den Hartog is nimmer aansprakelijk voor milieu- of indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
15.4 Den Hartog is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit
de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op of in het geleverde indien
zij hiervan niet op de hoogte was ten tijde van de levering;
15.5 De wederpartij dient bij eventuele morsingen op het
overeengekomen afleveradres zulks binnen 24 (vierentwintig) uur
telefonisch aan Den Hartog te hebben gemeld, gevolgd door
onverwijlde aangetekende schriftelijke melding. Bij gebreke van
zodanige tijdige mondelinge en schriftelijke melding is Den Hartog
niet aansprakelijk voor eventueel uit de morsing voortvloeiende
schade;
15.6 Den Hartog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat Den Hartog is uitgegaan van de door de wederpartij
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens met name met
betrekking tot het aanwezig zijn van verontreinigde of gevaarlijke
materialen of stoffen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
Den Hartog kenbaar behoorde te zijn;
15.7 De wederpartij vrijwaart Den Hartog van eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is;
15.8 De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of
namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder
begrepen de invloed die de werkwijze heeft op de bodemgesteldheid,
alsmede voor de door of namens wederpartij gegeven orders en
aanwijzingen;
15.9 Den Hartog is nimmer aansprakelijk voor bodemverontreiniging die
direct of indirect is ontstaan door de uitvoering van de opgedragen
werkzaamheden met overeengekomen middelen;
15.10 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die wederpartij ter beschikking
heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken
mochten hebben, is wederpartij aansprakelijk voor de daardoor
veroorzaakte schade;
15.11 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of
beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in
werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Den Hartog die
gevolgen reeds op de datum van de offerte had kunnen voorzien;
15.12 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Den Hartog
nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van
de bij Den Hartog bekende feiten en omstandigheden en in onderling
overleg, waarbij Den Hartog steeds de bedoeling van wederpartij als
leidraad en uitgangspunt neemt. Elk advies wordt voor eigen risico
door de wederpartij aangewend. Bij twijfel over de juistheid of
geschiktheid van het advies, wordt de wederpartij aanbevolen bij de
leverancier van de toepassing ten aanzien waarvan het advies is
verstrekt, deze geschiktheid of juistheid te laten controleren.
15.13 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Den Hartog of haar
ondergeschikten;
15.14 Wederpartij dient Den Hartog de ruimte te bieden alle handelingen te
verrichten die schade kunnen voorkomen, beperken, herstellen of
opheffen, bij gebreke waarvan wederpartij voor de hierdoor ontstane
schade aansprakelijk is.
15.15 Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene
voorwaarden verjaren alle vorderingen en verweren jegens Den
Hartog door verloop van één jaar.
Artikel 16 Verontreiniging
16.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het
terrein waar uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt,
verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen
verontreinigd zijn, is wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor
de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen;
16.2 Indien Den Hartog twijfel heeft over de hoedanigheid van het te
verwijderen en/of af te voeren afval/materiaal, is de wederpartij op
eerste verzoek van Den Hartog verplicht een onderzoek in te stellen.
Bij weigering is Den Hartog gerechtigd een onderzoek op kosten van
de wederpartij te laten instellen. Tot de uitslag van het onderzoek
bekend is, is Den Hartog bevoegd de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden op kosten van de wederpartij op
te schorten;
16.3 Indien de wederpartij aan Den Hartog zonder diens toestemming
afval aanbiedt, dat wat betreft de hoedanigheid afwijkt van hetgeen
in de overeenkomst is vastgelegd, is de wederpartij aansprakelijk voor
alle daaruit voortvloeiende kosten en schaden van Den Hartog;
16.4 Indien Den Hartog opgedragen wordt materiaal en materieel te be-
/verwerken en/of af te voeren, dat op het moment van het uitvoeren
van de desbetreffende werkzaamheden naar overheidsnormen als
verontreinigd of gevaarlijk wordt beschouwd, blijft de wederpartij,
indien nodig met terugwerkende kracht, eigenaar van het
verontreinigde of gevaarlijke materiaal en materieel, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, ongeacht de bekendheid van
partijen, op welk moment dan ook, met de verontreiniging of het
gevaar. In het voorkomende geval wordt Den Hartog geacht nimmer
eigenaar te zijn geweest;
16.5 Extra kosten, voortvloeiende uit het feit dat het te be-/verwerken
en/of af te voeren materiaal en materieel als verontreinigd of
gevaarlijk wordt beschouwd, die op het moment van het uitbrengen
van de offerte om welke reden dan ook voor Den Hartog niet
voorzienbaar waren, komen voor rekening van wederpartij.
Artikel 17 Naburige gebouwen, gronden
17.1 Voordat Den Hartog met de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden zal
aanvangen, is de wederpartij verplicht zich een beeld te vormen van
en voor zoveel nodig onderzoek te doen naar de staat en toestand
van eventuele naburige gebouwen en gronden en het mogelijke
effect van de door Den Hartog uit te voeren werkzaamheden op die
zaken. De wederpartij zal Den Hartog vóór aanvang van de
werkzaamheden hieromtrent inlichten en met hem overleggen
omtrent eventueel te nemen maatregelen en/of voorzieningen. Door
Den Hartog extra te treffen maatregelen en/of voorzieningen zullen
worden beschouwd als meerwerk;
17.2 De wederpartij dient voor eigen rekening en risico eventueel
aanvullende noodzakelijke maatregelen en/of voorzieningen te
(doen) treffen ter voorkoming en/of beperking van schade aan zaken
van derden.
Artikel 18 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde materialen,
grondstoffen en andere zaken gaat op de wederpartij over op het moment
waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd
en/of in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen
derde worden gebracht.
Artikel 19 Emballage
19.1 Voor zover emballage door Den Hartog in rekening is gebracht, wordt
deze gedurende dertig dagen na de levering tegen de gefactureerde
waarde teruggenomen, mits deze emballage binnen die termijn
franco, in goede staat is geretourneerd;
19.2 Indien geretourneerde emballage beschadigd blijkt te zijn en dit niet
reeds het geval was bij de levering aan de wederpartij, is Den Hartog
gerechtigd voor deze beschadiging een bedrag als schadevergoeding
aan de wederpartij in rekening te brengen;
19.3. Eenmalige, niet in rekening gebrachte emballage wordt niet
teruggenomen;
Artikel 20 Bruikleen
20.1 Ten aanzien van zaken, door Den Hartog aan de wederpartij in
bruikleen ter beschikking gesteld, is Den Hartog te allen tijde
gerechtigd, de bruikleenovereenkomst met inachtneming van een
termijn van één maand op te zeggen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. In dat geval, en in het geval van beëindiging van
een duurovereenkomst, is de wederpartij verplicht te zorgen dat
deze zaak na eerste opvraging aan Den Hartog wordt overhandigd,
zonder dat Den Hartog gehouden is tot enige vergoeding,
schadevergoeding of reconstructie van welke aard ook. Mocht Den
Hartog na eerste opvraging deze zaak niet hebben ontvangen, dan
kan de wederpartij alsnog de zaak binnen twee weken franco
retourneren. Bij gebreke van retourzending binnen bovengenoemde
termijn is Den Hartog gerechtigd de wederpartij de waarde van de
zaak in rekening te brengen, voor welk geval de wederpartij geacht
wordt de zaak te hebben gekocht, met dien verstande dat de
eigendom van de zaak eerst op wederpartij overgaat zodra de
betaling door hem van het door Den Hartog gevorderde bedrag, als
voren omschreven, is ontvangen, zulks onverminderd hetgeen in het
artikel “eigendomsvoorbehoud” bepaalde. Ten aanzien van zaken in
bruikleen die beschadigd worden geretourneerd, geldt mutatis
mutandis hetgeen is bepaald onder artikel “emballage” van deze
voorwaarden;
20.2 De wederpartij wordt geacht zaken in bruikleen in goede staat te
hebben ontvangen indien zij niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na
ontvangst daarvan Den Hartog bij aangetekend schrijven hebben
doen weten, dat zulks niet het geval was;
20.3 De wederpartij is gehouden de haar ter beschikking gestelde zaken
overeenkomstig hun bestemming te gebruiken. Bij overeenkomst kan
de bestemming nader worden gepreciseerd. De wederpartij blijft
steeds aansprakelijk voor alle risico’s die voortvloeien uit de
aanwezigheid en het gebruik ter plaatse waar de zaak in bruikleen
zich bevindt;
20.4 De wederpartij is gehouden zich in het kader van bruikleen tegen
aansprakelijksheidsrisico’s te verzekeren.
Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten
21.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt
Den Hartog zich de rechten en bevoegdheden voor die Den Hartog
toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectueel
eigendomsrecht;
21.2 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Den Hartog tot
stand gebrachte ideeën, ontwerpen, schetsen, adviezen,
berekeningen, tekeningen, stalen en modellen en dergelijke of delen
hiervan, blijven eigendom van Den Hartog, ongeacht of deze aan de
wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is
overeengekomen. Deze mogen niet door wederpartij zonder
voorafgaande toestemming van Den Hartog worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij
uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;
21.3 Den Hartog behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van
de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 22 Betaling
22.1 De wederpartij is verplicht de diverse afzonderlijke (op)leveringen te
betalen op de wijze zoals door Den Hartog wordt aangegeven. Bij
gebreke van enige bijzondere bepaling hieromtrent dient betaling te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of een nader overeen
te komen termijn, op een door Den Hartog aan te geven wijze in
euro’s. Den Hartog is gerechtigd elektronisch te factureren. Bezwaren
tegen de hoogte van de facturen door wederpartij schorten de
betalingsverplichting niet op;
22.2 Het staat de wederpartij niet vrij eventuele vorderingen van hem op
Den Hartog te verrekenen met betalingsverplichtingen van
wederpartij jegens Den Hartog;
22.3 Den Hartog is gerechtigd voorschotbedragen c.q. termijnbedragen in
rekening te brengen. Na ontvangst van het
voorschotbedrag/termijnbedrag zal Den Hartog met de uitvoering
aanvangen;
22.4 In geval de wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de
overeengekomen termijn, is de wederpartij van rechtswege in
verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5%
per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de
wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente
geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledige bedrag;
22.5 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, (verzoek tot)
toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling
van de wederpartij zijn de vorderingen van Den Hartog op de
wederpartij onmiddellijk opeisbaar;
22.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
22.7 Den Hartog is bevoegd zijn schulden aan de wederpartij te
verrekenen met vorderingen van aan Den Hartog gelieerde
ondernemingen op de wederpartij. Daarnaast is Den Hartog bevoegd
zijn vorderingen op de wederpartij te verrekenen met schulden van
aan Den Hartog gelieerde ondernemingen aan de wederpartij. Voorts
is Den Hartog bevoegd zijn schulden aan de wederpartij te
verrekenen met vorderingen op aan de wederpartij gelieerde
ondernemingen. Den Hartog is tevens bevoegd zijn vorderingen op de
wederpartij te verhalen op aan de wederpartij gelieerde
ondernemingen ingeval het verzuim van de wederpartij is ingetreden.
Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot
dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een
deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.
Artikel 23 Incassokosten
23.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming
van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de
wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten
verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van het openstaand
bedrag met een minimum van € 350,00;
23.2 Indien Den Hartog hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, zoals gerechtelijke en executiekosten, komen
ook deze voor vergoeding in aanmerking. Indien Den Hartog
genoodzaakt is het faillissement van de wederpartij aan te vragen,
dan is deze behalve de hoofdsom, rente en (buiten)gerechtelijke
kosten tevens alle kosten ter zake van de faillissementsaanvrage
verschuldigd, ook indien betaling vóór of tijdens de behandeling van
een faillissementsaanvrage geschiedt.
Artikel 24 Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van Den Hartog is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Den Hartog het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een
Raad voor Arbitrage.
Artikel 25 Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.
Artikel 26 Deponering algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel onder nummer 23044979.
HOOFDSTUK 2 (Den Hartog als onderaannemer)
Artikel 27 Bepalingen betreffende opdrachten van opdrachtnemer als
onderaannemer
27.1 De in dit artikel genoemde bepalingen hebben alleen betrekking op
het optreden van Den Hartog als onderaannemer. Deze bepalingen
gelden niet indien Den Hartog zelf overeenkomsten aangaat met
onderaannemers (zie daarvoor Hoofdstuk 3).
27.2 Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij verplicht zorg te
dragen voor een (Car)verzekering voor de uitvoering van de
overeenkomst en de aansprakelijkheden die daaruit voort kunnen
vloeien;
27.3 Den Hartog is pas gebonden aan bepalingen in de overeenkomst
tussen wederpartij en haar opdrachtgever, indien zulks uitdrukkelijk
uit de overeenkomst blijkt;
27.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, geldt de
oplevering tussen Den Hartog en de wederpartij als oplevering van
het werk;
27.5 Mocht de opdrachtgever van de wederpartij het werk eerder
goedkeuren / opleveren, dan geldt dit ook als een goedkeuring /
oplevering van de wederpartij jegens Den Hartog;
27.6 Slechts indien zulks schriftelijk is overeengekomen, zal Den Hartog
haar wederpartij desgevraagd een opgave verstrekken van alle
werknemers die door Den Hartog in het kader van de uitvoering van
het door de wederpartij opgedragen werk zijn aangewezen of zullen
worden aangewezen. De opgave kan onder meer zien op loonstaten
met sofinummer, een kopie van een legitimatiebewijs en
werkvergunning van de werknemers;
27.7 Slechts indien zulks schriftelijk is overeengekomen, zal Den Hartog de
wederpartij desgevraagd een opgave verstrekken van:
- de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij Den Hartog
is ingeschreven;
- een geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging;
- het loonbelastingnummer van Den Hartog;
27.8 Indien zulks schriftelijk is overeengekomen, zal Den Hartog aan de
wederpartij desgevraagd een verklaring overleggen inzake betalingen
aan de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake de afdracht van
loonbelasting, één en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet
Ketenaansprakelijkheid (WKA) vastgestelde richtlijnen;
27.9 Het niet (tijdig) aanleveren door Den Hartog van de in de vorige leden
genoemde informatie, kan voor opdrachtgever geen aanleiding zijn
ter zake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de
door zijn aan onderaannemer te betalen aanneemsom of koopsom in
te houden en/of namens Den Hartog aan de betreffende
bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen.
HOOFDSTUK 3 (Den Hartog als opdrachtgever aan onderaannemer)
Artikel 28 Bepalingen betreffende opdrachten van opdrachtnemer aan
derden
28.1 De in dit artikel genoemde bepalingen gelden alleen als Den Hartog
zelf overeenkomsten aangaat met onderaannemers. Deze bepalingen
gelden niet voor het optreden van Den Hartog als onderaannemer
(zie daarvoor Hoofdstuk 2);
28.2 Onderaannemer dient Den Hartog op eerste verzoek een schriftelijke
opgave te verstrekken van alle werknemers, die door onderaannemer
in het kader van de uitvoering van het door Den Hartog opgedragen
werk zijn aangewezen of zullen worden aangewezen;
28.3 Onderaannemer zal Den Hartog steeds op eerste verzoek de
loonstaten met sofinummer, een kopie van een legitimatiebewijs en
werkvergunning van de werknemers ter inzage verstrekken, alsmede
Den Hartog schriftelijk informeren waar, wanneer en op welke tijden
de werknemers werkzaam zijn;
28.4 Onderaannemer staat jegens Den Hartog in voor de tijdige nakoming
van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de wet ten aanzien van
de hierboven bedoelde werknemers;
28.5 Onderaannemer is verplicht Den Hartog op eerste verzoek schriftelijk
de navolgende gegevens te verstrekken:
- de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij
onderaannemer is ingeschreven;
- een geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging;
- het loonbelastingnummer van onderaannemer;
28.6 Onderaannemer is verplicht aan Den Hartog op diens eerste verzoek
een verklaring te overleggen inzake betalingen aan de
bedrijfsvereniging en een verklaring inzake de afdracht van
loonbelasting, één en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet
Ketenaansprakelijkheid (WKA) vastgestelde richtlijnen.
Onderaannemer zijnde een ZZP-er is verplicht een door de
belastingdienst verstrekte geldige “Verklaring Arbeidsrelatie” te
verstrekken, welke nog conform de huidige actuele fiscale
uitgangspunten van toepassing is;
28.7 Onderaannemer dient een voldoende administratie te voeren met
betrekking tot de betalingen aan de bedrijfsvereniging en ontvanger
der directe belastingen betreffende opgemelde werknemers;
28.8 Den Hartog heeft steeds het recht de door onderaannemer ter zake
van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door
haar aan onderaannemer te betalen aanneemsom of koopsom in te
houden en namens onderaannemer aan de betreffende
bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen;
28.9 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is onderaannemer op
eerste verzoek van Den Hartog verplicht ter zake het opgedragen
werk een G-rekening te openen als in de WKA bedoeld. Gebruiker zal
alsdan het recht hebben het gedeelte van de door haar aan
onderaannemer te betalen aanneemsom of koopsom, die wordt
gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in voorgaande
leden bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en
loonbelasting, op die G-rekening over te maken. Deze overmaking
strekt voor Den Hartog tot kwijting voor het betreffende gedeelte van
de aanneemsom of koopsom;
28.10 Indien en zolang onderaannemer Den Hartog nog niet schriftelijk van
het geopend zijn van de G-rekening in kennis heeft gesteld, zal Den
Hartog gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of
koopsom in te houden;
28.11 Onderaannemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door
derden te laten uitvoeren dan na van Den Hartog verkregen
schriftelijke goedkeuring;
28.12 In geval onderaannemer enig deel van de overeenkomst door een
derde, na goedkeuring van Den Hartog, laat uitvoeren, zal zij dit doen
ingevolge een overeenkomst waarin mutatis mutandis de voorgaande
leden van dit artikel zijn opgenomen;
28.13 Indien de overeengekomen uitvoeringstermijn respectievelijk
levertijd wordt overschreden, heeft Den Hartog zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het recht de
overeenkomst van onderaanneming te ontbinden, onverminderd
diens recht op volledige schadevergoeding;
28.14 De onderaannemer is verplicht, zodra haar bekend wordt dat de
overeengekomen (op)levertijd respectievelijk uitvoeringstermijn niet
kan worden nagekomen, hiervan terstond en in ieder geval tenminste
twee weken voor deze overeengekomen tijd / termijn aan Den Hartog
melding te doen. Onderaannemer is hierbij tevens verplicht aan Den
Hartog mede te delen welke maatregelen zij heeft getroffen om op
zo’n kort mogelijke termijn (op) te leveren, respectievelijk uit te
voeren;
28.15 De overeengekomen termijnen zijn fatale termijnen;
28.16 In geval van niet nakoming van de door onderaannemer van één van
deze hiervoor genoemde verplichtingen verbeurt onderaannemer aan
Den Hartog een onmiddellijk opeisbare boete ten belope van 10% van
de tussen Den Hartog en onderaannemer geldende aanneemsom of
koopsom, plus de kosten benodigd om de werken door derden te
laten afronden, dit onverminderd het recht van Den Hartog om
bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te
vorderen.
De tekst van deze algemene voorwaarden is op 20 oktober 2015 gedeponeerd
ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag (onder
depotnummer 62/2015). Tevens zijn de algemene voorwaarden gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23044979.
iDEALPinnen PostNL